top of page

KVKK

 AYDEMİR METAL VE ÇELİK ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU

 AYDINLATMA METNİ

 

 

Veri Sorumlusunun Kimliği

Aydemir Metal ve Çelik Ürünleri San. ve Tic. A.Ş., yürüttüğü faaliyetlerde işlemiş olduğu kişisel veriler ile ilgili olarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) çerçevesinde veri sorumlusu olarak hareket etmektedir. Veri sorumlusu Aydemir Metal ve Çelik Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.’nin kimlik ve iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır.

Adres                          : Beşevler Sanayi Sitesi 23. Blok No:25/26 Nilüfer / BURSA

İnternet Adresi           : www.aydemir-metal.com

E-Posta Adresi           : aydemirmetal@aydemirmetal.com.tr

Telefon Numarası      : 0224 441 49 93

Mersis No                   :

                       

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Aydemir Metal ve Çelik Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. bünyesinde işlenen kişisel veriler, veri güvenliğine ilişkin ölçülü bir şekilde teknik ve idari tedbirler alınarak aşağıdaki amaçlar için işlenebilmektedir:

 • Hizmetlerimizin ve faaliyetlerimizin iyileştirilmesi, geliştirilmesi, çeşitlendirilmesi, alternatiflerin üretilmesi ve ticari ilişki içerisinde olduğumuz kişilere sunulabilmesi,

 • Aydemir Metal ve Çelik Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.’nin verimliliğinin ve yönetim sürecinin geliştirilmesi amacıyla çeşitli raporların ve araştırmaların yapılması,

 • Finans, muhasebe ve satın alma süreçlerinin yürütülmesi,

 • Yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,

 • Risk yönetimi ve finansal raporlama işlemlerinin takibi,

 • Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması,

 • Halkla ilişkiler ve pazarlama politikalarımızın geliştirilmesi,

 • Ticari iş stratejilerimizin belirlenmesi ve uygulanması,

 • Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi,

 • Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temin edilmesi,

 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,

 • Aydemir Metal ve Çelik Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. olarak taraf olduğumuz sözleşmelerin eksiksiz bir şekilde ifa edilmesi ve sözleşmelerden doğan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,

 • Aydemir Metal ve Çelik Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.’nin bina, çalışma alanı ve tesislerinin ve bu alanda bulunan kimselerin güvenliğinin sağlanması,

 • Adaylık ve istihdam süreçleri başta olmak üzere İnsan Kaynakları süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi,

 • İş faaliyetlerinin ve iş sürekliliğinin yürütülmesi, sağlanması ve denetimi,

 • Lojistik faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi,

 • Reklam, kampanya ve promosyon süreçlerinin yürütülmesi,

 • Tedarik zincirinin oluşturulması, geliştirilmesi, planlanması,

 • Talep ve şikayet yönetimi,

 • Ücret politikalarının düzenlemesi,

 • Organizasyon ve etkinlik yönetiminin sağlanması,

 • Saklama ve arşiv hizmetlerinin yürütülmesi,

 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı çerçevesinde yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,

 • Müşteri ve personel memnuniyetine yönelik süreçlerin yürütülmesi,

 • Kamu kurum ve kuruluşların taleplerinin yerine getirilmesi,

 • İnternet erişiminin sağlanması durumunda 5651 sayılı Kanun çerçevesinde yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, istatiksel verilerin oluşturulması, Aydemir Metal ve Çelik Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. ile iletişim kuran kişilere geri dönüşlerin sağlanabilmesi,

 • Politikalarımızda meydana gelen değişikliklerin bildirilmesi.

 

Kişisel Verilerin Aktarılması

Aydemir Metal ve Çelik Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. bünyesinde işlenen kişisel veriler, kişisel verilerin işlenme amaçlarını gerçekleştirmek adına aşağıdaki yer alan kişi ve kurumlara aktarılabilmektedir:

 • Faaliyetlerimizin ve hizmetlerimizin yerine getirilebilmesi, sürekliliğinin ve koordinasyonun sağlanabilmesi amacıyla iş ortaklıklarımıza ve tedarikçilerimize,

 • Ödeme süreçlerimizin gerçekleştirilmesi, bankacılık ve finans işlemlerinin yürütülmesi amacıyla bankalara, vergi dairelerine ve ödeme süreçleri ile ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarına,

 • Faaliyetlerimizin denetiminin gerçekleştirilmesi amacıyla denetim firmalarına, kamu kurum ve kuruluşlarına,

 • Gerekli kalite, gizlilik ve standartların oluşturulması amacıyla denetim firmaları, sertifikasyon kuruluşlarına ve bilgi güvenliği firmalarına,

 • Çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri doğrultusunda hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, yargı organlarına, adli makamlara, emniyet güçlerine,

 • Sigorta ve bireysel emeklilik süreçlerinin yürütülmesi amacıyla sigorta şirketlerine ve bankalara,

 • İletişim ve kargolama süreçlerinin yürütülmesi amacıyla kargo şirketlerine, PTT’ye, Noterliklere,

 • Faaliyetlerimize ilişkin stratejilerin hazırlanması ve uygulanması amacıyla iş ortaklarımıza ve tedarikçilerimize,

 • Şirket bünyesinde kullandığımız işletim sistemleri, bilgisayar programları, yazılımlar ve bunların bakım ve onarımının yapılması nedeniyle yazılım firmalarına ve bu alanda faaliyet gösteren üçüncü kişilere,

 • Geçerli bir hukuki sebebe dayanarak referans talep eden üçüncü kişilere,

 • Personelin, adayın veya iş ortağının yetkinliğinin tespiti amacıyla kendisi tarafından referans olarak gösterilen üçüncü kişilere,

 • Acil tıbbi müdahaleler ve İş Sağlığı Ve Güvenliği Mevzuatı çerçevesinde yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla sağlık kuruluşlarına, hastanelere, kanunen yetkili üçüncü kişilere,

 • Güvenliğin sağlanması amacıyla hizmet alınan güvenlik şirketlerine,

 • Kalite standartlarımızın yükseltilmesi, maliyetlerin düşürülmesi, pazarlama stratejilerimizin oluşturulması amacıyla iş ortaklarımıza,

 • Yurt dışı ve yurt içi seyahat ve konaklama süreçlerinin yürütülmesi amacıyla bu alanda hizmet veren üçüncü kişilere,

 • Müşteri ve personel memnuniyeti çerçevesinde araştırma ve anket faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla anlaşmalı olduğumuz araştırma ve anket firmalarına,

 • Reklam, tanıtım ve promosyon süreçlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla iş ortaklarımıza ve tedarikçilerimize,

 

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Aydemir Metal ve Çelik Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. bünyesinde bulunan kişisel veriler; KVKK’da öngörülen veri işleme şartları gözetilerek aşağıda bulunan yöntemler başta olmak üzere her türlü sözlü, yazılı veya elektronik ortamlar aracılığı ile toplanmaktadır:

 • İnternet ortamında kullanılan çerezler ve log kayıtları

 • Sosyal medya uygulamaları

 • Çağrı merkezimize yapılan başvurular

 • Anket çalışmaları

 • Sözleşme süreçlerinin oluşturulması

 • Elden, posta yoluyla veya elektronik ortamda yapılan başvurular ve görüşmeler

 • Aydemir Metal ve Çelik Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.’nin bina, çalışma alanı ve tesisleri içerisinde CCTV ile ses ve görüntü kaydı alan cihazlar

 • Yüz yüze yapılan görüşmeler

 • İş ve çözüm ortaklarımız aracılığıyla gelen bilgilendirmeler

 • Kişi tarafından referans olarak belirtilen kişiler

 • İnsan Kaynakları alanında destek aldığımız firmalar

 

Kişisel Verilerin Saklanması ve İmha Edilmesi

Aydemir Metal ve Çelik Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. bünyesinde bulunan kişisel veriler, veri işleme amacıyla orantılı bir sürede ve şekilde muhafaza edilmektedir. Kişisel verilerin muhafazasında öncelikli olarak kişisel veri işleme amacı, yasal saklama ve zamanaşımı süreleri gözetilmektedir. Veri işleme amacının ortadan kalkması veya yasal saklama ve zamanaşımı sürelerinin sonuna gelinmesi halinde Aydemir Metal ve Çelik Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.  bünyesinde bulunan kişisel veriler imha edilmektedir. İmha metodu olarak silinme, yok edilme veya anonim hale getirilme kullanılmaktadır. Aydemir Metal ve Çelik Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.’nin ileride istatistiki amaçlara kullanacağı kişisel veriler anonim hale getirilmekte ve yöntemle ilgili kişiye hiçbir şekilde ulaşılamamaktadır.

6698 Sayılı Kanun Çerçevesinde İlgili Kişilerin Hakları

Aydemir Metal ve Çelik Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. bünyesinde kişisel verisi işlenen veya işlendiği düşünen herkes, “Veri Sorumlusunun Kimliği” başlığında yer alan iletişim bilgilerini kullanarak elden, noter aracılığıyla, iadeli taahhütlü posta aracılığıyla veya elektronik imzasını kullanmak suretiyle e-posta aracılığıyla başvuruda bulunarak kendileriyle ilgili;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Veri Sorumlusuna Başvuru Formu

bottom of page